Projekt "Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica"

Gmina Radecznica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznica”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV: „Energia przyjazna środowisku”, działanie 4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE”. Całkowita wartość projektu: 6 508 619,47 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 824 405,67 zł.

      W ramach Projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” 558 budynków prywatnych na terenie gminy zostanie wyposażonych w instalacje solarne. Ponadto 75 posesji prywatnych otrzyma piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym. Zakończenie realizacji zadania w części dotyczącej kotłów zaplanowane zostało na koniec marca 2019 r., natomiast kolektorów słonecznych na koniec czerwca 2019 r.

    GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie  stosowania  OZE na terenie Gminy.  Cele szczegółowe to: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez  montaż OZE na terenie gminy;  Zmniejszenie obciążeń finansowych  społeczności  lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystania OZE; Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych, dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, dzięki realizacji projektu, Gmina zyska możliwość wypełniania obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych grup użytkowników. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy Radecznica uzyskają dostęp do nowoczesnej i ekologicznej technologii stanowiącej alternatywę dla dotychczasowo stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej. W następstwie jego realizacji zostaną wygenerowane oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy. Ponadto projekt ten zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na zewnętrzny wizerunek gminy.